Договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про надання послуг з оброблення даних

Фізична особа – підприємець Ковбаса Микола Олександрович, код ЄДРПОУ 2991321117, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку (надалі – Виконавець), з одного боку,

і будь-яка юридична особа, фізична особа – підприємець чи фізична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона,

уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг з оброблення даних, отриманих від Замовника. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором, на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця;
– факт вибору Замовником на Веб-сайті Виконавця потрібної Послуги та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на Веб-сайті Виконавця;

1.5. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Веб-сайт Виконавця» – програмно-технічні засоби, за допомогою яких здійснюється надання Послуг Виконавцем, доступ до яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет за адресами: https://vablank.com.ua/.

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті Виконавця.

«Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Послуги» – Послуга або декілька Послуг з оброблення даних (а саме – послуги з повного оброблення даних, отриманих від Замовника), які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця.

«Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа – підприємець, що відвідала Веб-сайт Виконавця та акцептувала даний Договір.

«Виконавець» – суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги з оброблення даних та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.

«Замовлення» – належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

«Платіжний сервіс» – програмні засоби для здійснення оплати Замовлення дистанційно, включаючи, але не обмежуючись, платіжним сервісом LiqPay (https://liqpay.ua).

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності з надання Послуг у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:
виконувати умови даного Договору;
надати Замовнику Послуги належної якості;
об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті Виконавця.

4.2. Виконавець має право:
в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:
своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.

5.2. Замовник має право:
оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту Виконавця;
вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту Виконавця шляхом вибору потрібних йому Послуг, введенні потрібних для надання послуги даних Замовника та натисканням кнопки "Оплатити" з подальшою оплатою зручним для Замовника способом у межах наданих Платіжним сервісом способів оплати.

6.2. Строк обробки Виконавцем Замовлення – до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ

7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту Виконавця. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.

7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.

7.3. Оплата Послуг здійснюється за допомогою використання віджетів Платіжного сервісу будь-яким зручним для Замовника способом, який забезпечує Платіжний сервіс.

7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний розрахунковий рахунок Виконавця. Послуги можуть надаватися до фактичного зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, якщо від Платіжного сервісу надійшло повідомлення про успішну оплату Послуг за вказаним номером Замовлення.

7.5. Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів.

7.6. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет, комісії Платіжної системи та інші).

7.7. Повернення грошових коштів Замовнику за оплачене Замовлення можливе в разі ненадання Послуг при наявності домовленості Замовника та Виконавця. Кожен випадок ненадання Послуг та повернення грошових коштів розглядається в порядку вирішення спорів згідно розділу 9 даного Договору.

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ.

8.1 Послуги надаються відразу після підтвердження оплати Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або після отримання від Платіжної системи повідомлення про успішну оплату Послуг за вказаним номером Замовлення шляхом оброблення введених Замовником даних та формування електронних звітів (файлів) на основі цих даних. Отримані файли в стиснутому вигляді завантажуються на пристрій Замовника та відправляються Замовнику на вказану ним адресу електронної пошти. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору.

8.2. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця та відправкою електронного листа із результатом виконання Послуги. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання умов договору, якщо Замовник не зміг отримати Послугу через порушення в роботі власних програмно-технічних засобів чи програмно-технічних засобів третіх сторін (наприклад, тимчасова відсутність доступу до мережі Інтернет у Замовника, порушення в функціонуванні електронної пошти Замовника та інші).

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та/або настання форс-мажорних обставин).

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

11.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

11.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

11.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту Виконавця. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту Виконавця, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

11.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

11.7. Замовнику надається право на використання результатів надання Послуг Виконавцем виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

11.8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

11.9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

11.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Ковбаса Микола Олександрович
Місцезнаходження: Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Хлібна, буд. 10
Код за ЄДРПОУ: 2991321117
Банківські реквізити: р/р № UA283052990000026007046403098 у АТ КБ "ППРИВАТБАНК",
Телефон: +380 (97) 417-37-33
E-mail: manager@vablank.com.ua